سامانه مسابقات و طرحهای فرهنگی

مراکز گوناگون فرهنگي، براي فعاليتهاي سودمند و اثربخش خود، همواره نيازمند طرحهايي موفق اند. طرح موفق طرحي است كه بر انديشه اي درست استوار باشد، مخاطب را مجذوب خود سازد و برمعرفت ديني و اندوخته علمي او بيفزايد. متاسفانه برخي طرحهاي زيبا و كارشناسي شده، پس از اجرا در يكي از مركز فرهنگي، به فراموشي سپرده ميشوند و مراكز فرهنگي ديگر نميتواند از آن بهره ببرند.
نشر جمال خدا را شاكر است كه با هدف ماندگارسازي طرحهاي موفق فرهنگي و ايجاد سامانه مسابقات و طرحهاي فرهنگي، به نشر آثاري زيبا، اثرگذار و معرفت زا اقدام نموده است. اميد است كه نشر اين گونه آثار همچنان ادامه يابد و اين تلاشهاي اندك در آينده اي نه چندان دور، به تاسيس بانك طرح هاي فرهنگي بينجامد. در اين جا برخي از طرح هاي آماده و تجربه شده نشر جمال براي برگزاري مسابقه معرفي مي گردد.

نمایش 12 نتیحه