این همه هدیه از خداست (1) مجموعه ا‌ی ده جلدی از مجموعه بیست جلدی (این همه هدیه از خداست) است که توجه کودکان را به نعمت‌های الاهی جلب می‌کند‌. انتشارات جمال با ارائه این مجموعه، یکی از قطعات خانه‌ی خداشناسی کودکان را تکمیل می‌کند‌.

این همه هدیه از خداست (2) مجموعه ا‌ی ده جلدی از مجموعه بیست جلدی (این همه هدیه از خداست) است که توجه کودکان را به نعمت‌های الاهی جلب می‌کند‌. انتشارات جمال با ارائه این مجموعه، یکی از قطعات خانه‌ی خداشناسی کودکان را تکمیل می‌کند‌.